Vereniging De Poldertuin/'t Vissertje

 

 

Bouwregels Vereniging De Poldertuin-’t Vissertje

 

Bewoner heeft meldingsplicht bij nieuwbouw en ingrijpende verbouwing. Moet zelf contact opnemen met de gemeente. Via omgevingsloket duidelijke beschrijving procedure. (www.omgevingsloket.nl)

De recreatieparken vallen onder bestemmingsplan Moordrecht Buiten. Daarin worden de volgende eisen gesteld:

Maximale grootte huis: 65 m2

Maximale hoogte goot: 3 meter

Maximale hoogte nok : 5 meter

Onderlinge afstand tussen 2 recreatiewoningen minimaal 5 meter

Maximale grootte schuurtje: 9 m2

Maximale hoogte goot schuurtje: 2,5 meter

Maximale hoogte nok schuurtje: 3 meter

Dit alles onder voorwaarde van goede landschappelijke inpassing.

Zie website gemeente

 

Bouwbesluit

Minimum eisen bouwbesluit 2012 voor vrijstaande recreatiewoningen:

Deze vallen onder logiesfunctie.

Minder of geen eisen  wat betreft:

Inbraakwerendheid, geluidseisen, spuiventilatie, daglicht, aanwezigheid en afmetingen van diverse ruimten, energiezuinigheid

Als er volgens de eisen voor een recreatiewoning (logiesfunctie) wordt gebouwd kan het zijn dat bij een eventuele dubbelbestemming in de toekomst geen vergunning voor permanente bewoning wordt afgegeven.

 

Welstandsnota 2014 Zuidplas

Onze parken zijn welstandsvrij. Daarom heeft de vereniging dit op zich genomen.

Poldertuin: striktere regels om de karakteristieke kenmerken te behouden.

‘t-Vissertje: Verbeteringen staan voorop, meer vrijheid van de welstand.

 

Welstandsregels  voor de Poldertuin

 

Bekleding gevels:

-Stenen borstwering

-Rabat

-Potdeksel

Kleuren: zie website Vereniging

 

Dak:

-Riet of kunstriet

 

Dakkapellen:

Riet op de dakkapellen is onderhoudsgevoelig door geringe hellingsgraad.

Toegestane alternatieven:

-Kunstriet

-Platte pannen passend bij de nokpannen

-Met riet aan het zicht onttrokken gedeelten van het dak mogen naar eigen inzicht worden afgewerkt.

 

Welstandsregels voor ’t Vissertje

 

Bekleding gevels

-Stenen borstwering

-Rabat

-Potdeksel

-Zichtbare houtverbinding zoals bij blokhutten en chalets

Wegens bouwbesluit geen tuinhuizen toegestaan.

Bijna alle bruin, grijs, blauw en groen varianten toegestaan, geen wit

(rol welstandscommissie)

 

Toegestane daken

Rieten dak model Poldertuin

Dakpannen:

-Dakpanplaten

-Plat dak of geringe helling (geen verdieping), bitumen, epdm, shingles

 

Kleuren dak

-rood

-groen

-zwart

 

Geen nieuwe caravans meer toegestaan.

 

 

Voor zowel Poldertuin als ‘t-Vissertje:

 

Erfafscheidingen

-Voorkeur voor groen

-Nieuwe coniferen niet toegestaan

-Welstandscommissie geeft voorbeelden van mogelijke groene erfafscheidingen

 

Zonnepanelen:

-Op daken niet toegestaan

-Op schuurtjes moet nog worden bekeken door de Technische Commissie i.v.m. infrastructuur.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Procedure aanvraag verbouwing/nieuwbouw

 

Wat doet de welstandscommissie?

Deze heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van de parken

        

·  Voorlichting en begeleiding bij bouwactiviteiten en vervanging perceelafscheiding door de               leden en aspirant leden.

·  Beheer website / flyer (introductie van de mogelijkheden in grote lijnen)

·  Persoonlijk contact (meedenken).

·  Begeleiden aanvragen betreffende verbouw en nieuwbouw.

·  Snelheid bij duidelijke gevallen versnelde procedure.

·  Grensgevallen in de bestuursvergadering. (beroep ALV mogelijk)

·  Monitoring en bijwerken informatie. (o.a. besluiten vereniging, nieuw bouwbesluit etc.)

·  Beoordelen (toetsing aan de regels en kwaliteit van de uitvoering):

 Kwaliteit kunstriet voldoende

→ Kwaliteit kunststof gevelbekleding voldoende

→ Kleuren(zie website vereniging)

→ Perceelafscheiding bij vervanging

· Ondersteuning bij verkrijgen goedkeuring afwijkende, maar fraaie en gepaste oplossingen.

· Adviseren van het bestuur inzake aangevraagde toestemming voor nieuw/verbouw.

· Voorstellen voor overige mogelijke verbeteringen t.a.v. welstand. (voorbeelden mooie heggen        etc.)

· Wijzen op voorschriften met betrekking tot bouwen, verbouwen en grondwerkzaamheden. (zie      website vereniging en flyer)

 

Procedure

· Eerste informatie via flyer bij Esther op kantoor en website vereniging.

· Aanvraag overleg met korte beschrijving van de plannen aanleveren (liefst digitaal/mail) bij             kantoor/mail.

· Esther stuurt de aanvraag door naar het bestuur en de commissieleden.

· Commissie bepaalt wie van de leden de begeleiding op zich neemt.

· De begeleider geeft de nodige informatie.

· Bij een eenvoudige aanvraag (kleine uitbreiding/schuurtje) kan de begeleider per mail                     toestemming vragen aan de commissie en het bestuur. Bij toestemming kan de begeleider Esther   vragen een toestemmingsbrief te laten uitgaan.

· Anders de aanvrager informeren over de gewenste extra informatie.

· Bij ontvangst van deze informatie beoordeelt de commissie de plannen en brengt de plannen         met hun advies in bij de eerstvolgende bestuursvergadering.

· Bij goedkeuring stuurt Esther een goedkeuringsbrief.

· Beroep bij de ALV blijft altijd mogelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top